Share

ภาษีบ้านและที่ดิน..ที่คุณต้องรู้

ภาษีบ้านและที่ดิน..ที่คุณต้องรู้

หน้าที่คู่ขนานสำหรับคนมีบ้านและที่ดินในครอบครองคือการเสียภาษีตามกฎหมายกำหนดนั่นคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นอัตราการภาษีที่เรียกเก็บจากการทำประโยชน์บนที่ดิน

หลักการเก็บภาษีที่ใช้ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การชำระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่มีการจัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน และอาคารที่อยู่ในครอบครอง

โดยเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ได้ครอบครอง ทำประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่เสียภาษีตามประเภทของการใช้ประโยชน์

หากเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นคนละคน ให้แยกจ่ายภาษีโดยเจ้าของที่ดินจะเสียภาษีเฉพาะในส่วนของมูลค่าที่ดินที่ครอบครอง ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็จะเสียภาษีเฉพาะมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง

การชำระภาษีสามารถดำเนินการกับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีในพื้นที่ คือ

• เทศบาล ชำระได้ที่สำนักงานเทศบาล

• องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ชำระได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

• กรุงเทพมหานคร ชำระได้ที่สำนักงานเขต

• เมืองพัทยา ชำระได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

รูปภาพประกอบด้วย ท้องฟ้า, กลางแจ้ง, อาคาร, บ้าน

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1. ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม

2. ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

3. ใช้เพื่อพาณิชยกรรมฯ

4. รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

อัตราภาษีแต่ละประเภท

ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)อัตราภาษี
ไม่เกิน 750.01%
เกิน 75-1000.03%
เกิน 100-5000.05%
เกิน 500-1,0000.07%
เกิน 1,000 ขึ้นไป0.1%
*บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของผู้ครอบครองจะได้รับการยกเว้นในปี พ.ศ.2563 – 2565
และปีต่อไปได้รับยกเว้นเฉพาะทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทแรก

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลปีเฉพาะปี 2563-2564

ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

1) กรณีบ้านหลังหลัก

• บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมีชื่อในทะเบียนบ้าน

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)อัตราภาษี
ไม่เกิน 250.03%
เกิน 25-500.05%
เกิน 50 ขึ้นไป0.1%
*เจ้าของที่อยู่อาศัยเองจะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรก

• กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)อัตราภาษี
ไม่เกิน 400.02%
เกิน 40-650.03%
เกิน 65-900.05%
เกิน 90 ขึ้นไป0.1%
*เจ้าของอยู่อาศัยเองได้รับการยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก

2) กรณีบ้านหลังอื่นๆ

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)อัตราภาษี
ไม่เกิน 500.02%
เกิน 50-750.03%
เกิน 75-1000.05%
เกิน 100 ขึ้นไป0.1%
*เจ้าของอยู่อาศัยเองได้รับการยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก

ใช้เพื่อพาณิชยกรรมฯ

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)อัตราภาษี
ไม่เกิน 500.3%
เกิน 50-2000.4%
เกิน 200-1,0000.5%
เกิน 1,000-5,0000.6%
เกิน 5,000 ขึ้นไป0.7%

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

มีการคิดอัตราเริ่มต้นที่ 0.3% และเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก 3 ปี หากยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์รวมแล้วต้องไม่เกิน 3%

รูปภาพประกอบด้วย ท้องฟ้า, กลางแจ้ง, อาคาร, สีเขียว

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

การคำนวณภาษีที่ดิน

ที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง

มูลค่าที่ดิน = ขนาดพื้นที่ที่ดิน x ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตรว.)

ภาระภาษี = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษี

มีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง x ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ ตร.ม.) – ค่าเสื่อมราคา

ภาระภาษี = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษี

การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

กำหนดให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 หรือ มาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวข้างต้น

การขยายเวลาและการผ่อนชำระภาษี

การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564

การแจ้งการประเมินภาษี ระยะเวลาตามกฎหมายจากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเป็นภายในเดือนเมษายน 2564

การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2564 เลื่อนเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564

การผ่อนชำระภาษี

งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนมิถุนายน 2564

งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564

งวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เลื่อนเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2564

การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ระยะเวลาตามกฎหมาย จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564

การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน ระยะเวลาตามกฎหมาย จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2564 เลื่อนเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2564

ภาพประกอบบทความ :

แบบบ้าน AT-1010

รายละเอียดแบบบ้าน AT-1010 คลิก!

รูปภาพประกอบด้วย ท้องฟ้า, กลางแจ้ง, อาคาร, บ้าน

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

แบบบ้าน AT-1007

รายละเอียดแบบบ้าน AT-1007 คลิก!

รูปภาพประกอบด้วย ท้องฟ้า, กลางแจ้ง, อาคาร, สีเขียว

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

สนใจสร้างบ้านหรูกับ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

Tel. : 0 2804-1515

E-mail : SALES@ART-TECH.CO.TH

Facebook : arttechhome

Share post: