Share

รู้ก่อนสร้าง ต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

รู้ก่อนสร้าง ต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

บ้านที่อยู่อาศัยในระยะเวลาหนึ่ง เป็นไปได้ว่าเมื่อสมาชิกเพิ่มมากขึ้นหรือมีความต้องการใช้สอยพื้นที่มากขึ้นหรือแตกต่างจากเดิมย่อมต้องมีการขยับขยาย ต่อเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้รองรับความต้องการอยู่อาศัยมากขึ้น

แต่การต่อเติมเสริมพื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้าน ย่อมต้องคำนึงถึงหลักการก่อสร้างที่ควรถูกต้องตามหลักการก่อสร้างและกฎหมาย และความปลอดภัยทั้งตัวผู้พักอาศัยในบ้านเอง รวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงด้วย

ต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

การดำเนินการต่อเติมบ้านนั้นในเบื้องต้นเจ้าของบ้านควรรู้เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 21 และ 39 ทวิ โดยเนื้อหาที่สรุปได้คือการดัดแปลง หรือต่อเติมอาคาร ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นก่อนเสมอ (มาตรา 21) พร้อมยื่นแบบแปลน ชื่อสถาปนิกและวิศวกรที่ควบคุมงานให้เจ้าพนักงานทราบ (มาตรา 39 ทวิ)

โดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร นี้กำหนดให้การก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคารนั้นต้องมีระยะห่างระหว่างอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน และเลี่ยงการรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง

รูปภาพประกอบด้วย ท้องฟ้า, หญ้า, กลางแจ้ง, อาคาร

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

5 เรื่องต้องมีเมื่อต่อเติมบ้าน

1. มีใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

สำหรับการต่อเติมบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้าน 1 ชั้น 2 ชั้น หรือมากกว่านั้น หากดำเนินการในข้อต่างๆ ดังนี้ จะต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน

• การต่อเติมบ้านที่มีพื้นที่ครอบคลุมเกิน 5 เมตร

• การลด-เพิ่ม จำนวนเสา หรือคาน

• การต่อเติมที่มีความเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ขนาด ที่แตกต่างไปจากของเดิม

• การต่อเติมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักบ้านที่เพิ่มมากขึ้นจากการคำนวนฐานรับน้ำหนัก

2. มีสถาปนิกและวิศวกรควบคุมการดำเนินการต่อเติม

การขออนุญาตต่อเติมบ้านที่ต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ต้องมีรายละเอียดของแบบแปลนที่จะใช้ในการต่อเติมที่ได้รับการรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบ รวมถึงวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

หากเป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของพื้น หลังคา เสา จะต้องมีการคำนวนเรื่องการรับน้ำหนักของฐานจากสถาปนิกหรือวิศวกรที่รับหน้าที่ก่อสร้างด้วย

3. มีระยะร่นและการเว้นที่ว่างถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนของระยะร่นที่เจ้าของบ้านควรรู้ไว้นั้นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของการก่อสร้างหรือต่อเติมก็ตาม โดยระยะร่นที่ควรมีเป็นดังนี้คือ

• ระยะร่นระหว่างตัวอาคารกับจุดกึ่งกลางถนนต้องมีอย่างน้อย 3 เมตร

• เว้นที่ว่างระหว่างตัวอาคารกับเขตที่ดินด้านหน้าอย่างน้อย 3 เมตร ส่วนที่ว่างด้านหลัง และด้านข้างต้องเว้นไว้อย่างน้อย 2 เมตร

• มีขอบเขตของตัวบ้านไม่เกิน 70% ของที่ดิน ซึ่งจะนับจากชั้นที่มีพื้นที่กว้างสุด

• บ้านที่มีจำนวนชั้น 1 ชั้น หรือมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ควรเว้นระยะห่างของช่องเปิด (หน้าต่าง ช่องลม ช่องแสง) ห่างจากแนวของเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่ถ้าเป็นผนังทึบต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

4. มีความยินยอมจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง

การต่อเติมบ้านควรดำเนินการไปอย่างไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น โดยเฉพาะเพื่อนบ้านใกล้เคียง แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผลกระทบบ้าง เช่น เสียงดัง กลิ่น หรือฝุ่น

ดังนั้นก่อนดำเนินการต่อเติมบ้านเจ้าของบ้านควรพูดคุยขอความยินยอมพร้อมแจ้งวันเวลาให้เพื่อนบ้านรับรู้ไว้ก่อน โดยเฉพาะการต่อเติมผนังทึบที่ชิดรั้วบ้านด้านข้างจะต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาขัดแย้งภายหลัง

รูปภาพประกอบด้วย อาคาร, หญ้า, ท้องฟ้า, บ้าน

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

กฎหมายต่อเติมบ้านที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร และไม่ต้องขออนุญาต

• การเปลี่ยนโครงสร้างของบ้านโดยใช้วัสดุที่มีขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม

• การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของบ้าน ที่ไม่ถือเป็นโครงสร้างและเพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างไม่เกิน 10% เช่น ผนัง พื้น

• การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของอาคาร โดยมีขนาดและรูปทรงที่เพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 10% เช่น ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน

• การเพิ่มหรือลดพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และต้องไม่ใช่การลดหรือเพิ่มเสา หรือคาน เช่น การเพิ่มพื้นเฉลียงชั้นล่าง

• การเพิ่มหรือลดพื้นที่ส่วนของหลังคา โดยมีขนาดมากขึ้นรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และต้องไม่ใช้การลดหรือเพิ่มเสา คาน

การดำเนินการต่อเติมบ้านโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดถือเป็นความผิดที่เจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบดังนี้

• การต่อเติมบ้านในเรื่องที่เป็นข้อบังคับแต่ไม่มีการขออนุญาต เจ้าของบ้านจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

• หากเจ้าของบ้านถูกร้องเรียน และสืบพบว่ามีการต่อเติมบ้านผิดกฎหมาย จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ดังนั้นเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการต่อเติมโดยพละการ และส่งผลกระทบต่อทั้งผู้อยู่อาศัยในบ้าน เพื่อนบ้าน และสังคม เจ้าของบ้านควรดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย โดยสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องมีมาตรฐาน ลดภาระการดำเนินการแก่เจ้าของบ้าน และสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

ภาพประกอบบทความ :

แบบบ้าน AT-1003

รายละเอียดแบบบ้าน AT-1003 คลิก!

รูปภาพประกอบด้วย ท้องฟ้า, หญ้า, กลางแจ้ง, อาคาร

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

แบบบ้าน AT-903

รายละเอียดแบบบ้าน AT-903 คลิก!

รูปภาพประกอบด้วย อาคาร, หญ้า, ท้องฟ้า, บ้าน

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

สนใจสร้างบ้านหรูกับ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

Tel. : 0 2804-1515

E-mail : SALES@ART-TECH.CO.TH

Facebook : arttechhome

Share post: