Share

6 เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน

6 เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน

การสร้างบ้านอยู่เอง หากดำเนินการโดยใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าของบ้านในส่วนขั้นตอนรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ ไปได้มาก แต่สิ่งที่เจ้าของบ้านยังต้องเตรียมพร้อมด้วยตัวเองคือเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการละเมิดสิทธิและความปลอดภัยระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนการอยู่อาศัยในระยะยาว

6 เอกสารสำคัญต้องเตรียมพร้อมก่อนยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง

ในกรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำหรับเจ้าของบ้านที่ไม่ได้ไปยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างด้วยตนเอง ให้แนบหนังสือมอบอำนาจในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วย

2. เอกสารแสดงสิทธิของที่ดินที่จะก่อสร้าง

โดยส่วนใหญ่จะเป็นโฉนดที่ดินหรือหากไม่มีโฉนดที่ดินให้ใช้เป็นเอกสารสิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นๆ หรือหากเป็นกรณีที่เช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านจากเจ้าของที่ดินผืนนั้น และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

3. แบบก่อสร้างซึ่งจัดเตรียมโดยสถาปนิก และวิศวกร

แบบก่อสร้างบ้านจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงถึงผังบริเวณโดยรวมของตัวบ้านทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม นอกจากนี้ยังต้องแยกรายการแสดงรายละเอียดของแต่ละชั้นในทุกๆ ด้านด้วย ซึ่งสรุปส่วนประกอบต่างๆ ได้ดังนี้

● แบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบของบ้าน รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่จะใช้

● แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นแบบแสดงโครงสร้างทั้งหมดของตัวบ้าน ทั้งคาน เสา และส่วนต่างๆ ที่เป็นงานโครงสร้าง

● แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นแบบที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่อต่างๆ ทั้งท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย และบ่อบำบัด

● แบบวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นแบบที่แสดงถึงงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในบ้าน รวมถึงขนาดของไฟฟ้า และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ด้วย

● แบบอื่นๆ เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากแบบต่างๆ ข้างต้น เช่น แบบงานระบบ และแบบตกแต่งภายใน

4. รายการคำนวณโดยวิศวกรโครงสร้าง

รายละเอียดในรายการคำนวนนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของบ้านที่จะสร้าง และเป็นเอกสารที่ช่วยยืนยันได้ว่าบ้านหลังดังกล่าวผ่านการออกแบบโดยวิศวกรแล้ว ทำให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและการอยู่อาศัยอย่างมีมาตรฐานหลังสร้างบ้านเสร็จ

5. หนังสือมอบอำนาจ

ใช้เมื่อเจ้าของบ้านหรือผู้ต้องการยื่นเรื่องก่อสร้างบ้าน ไม่สามารถดำเนินการในการติดต่อยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างบ้านได้เอง โดยหากให้ผู้อื่นดำเนินการแทนจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบ พร้อมหนังสือมอบอำนาจแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อติดต่อขออนุญาตสร้างบ้าน

6. เอกสารที่แสดงถึงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกร ซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยวิศวกรจะเซ็นรับรองเอกสารเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น

เอกสารสำคัญดังกล่าวข้างต้นจะถูกใช้ในการขออนุญาตสร้างบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านควรมีการเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เริ่มเมื่อคิดสร้างบ้าน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการดำเนินการ ช่วยให้งานสร้างไม่สะดุดหรือมีปัญหาภายหลัง

ภาพประกอบบทความ :

แบบบ้าน AT-1003

รายละเอียดแบบบ้าน AT-1003 คลิก!

แบบบ้าน AT-906

รายละเอียดแบบบ้าน AT-906 คลิก!

สนใจสร้างบ้านหรูกับ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

Tel. : 02-804-1515

E-mail : SALES@ART-TECH.CO.TH

Facebook : arttechhome

Share post: