Share

Day: 25 December 2020

Day: 25 December 2020

ภาษีที่ดินใหม่ 2564 สร้างบ้านหรูต้องจ่ายเท่าไร?

หน้าที่สำคัญที่เจ้าของบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเจ้าของที่ดินต้องรู้รายละเอียดและปฏิบัติตาม คือเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 หรือ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน และปรับปรุงให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐานมากขึ้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 มีรายละเอียดสำคัญอะไรอัปเดตบ้าง อาร์ต เทค โฮม จะพาคุณไปติดตาม ประเภทของอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ในปัจจุบันการจัดเก็บภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะคิดตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ โดยอัตราภาษีจะเป็นแบบขั้นบันไดซึ่งเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของราคาประเมิน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ที่ดินเกษตรกรรม แบ่งลักษณะของผู้ถือครองเป็น 2 แบบคือ ● เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ได้รับการยกเว้นภาษี ● เจ้าของเป็นนิติบุคคล เสียภาษีที่ดินตามอัตราปกติ ตามรายละเอียด 2. ที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยถูกจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ● บ้านหลังหลัก กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากมีราคาไม่ถึง […]

read more