Share

Day: 25 September 2020

Day: 25 September 2020

เรื่องควรรู้ เมื่อขอเลขที่บ้าน

ก้าวแรกของการสร้างบ้าน… นอกจากการเลือกแบบบ้าน การศึกษาข้อมูลการสร้างบ้าน และ การสร้างบ้านโดยบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพแล้ว… ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้บ้านหลังนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่มีตัวตนถูกต้องตามหลักกฎหมายนั่นคือการมี “เลขที่บ้าน”  และ “ทะเบียนบ้าน” ที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งอย่างชัดเจนมาทำความรู้จักวิธีขอเลขที่บ้านนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และเจ้าของบ้านควรรู้อะไรบ้าง ความหมายของ บ้าน บ้าน หมายถึง โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบการ ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และให้หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำ และใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย ทะเบียนบ้าน คือ ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง กำหนคให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่ปลูกสร้างอาคาร การขอเลขที่บ้านสำคัญอย่างไร? เลขที่บ้าน หรือ เลขประจำบ้าน มีความสำคัญที่แต่ละบ้านจะต้องมีเพื่อวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ คือ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน ป้องกันการแอบอ้างสิทธิในที่ดิน หรืออ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านนอกจากจะต้องมีการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว เมื่อบ้านก่อสร้างแล้วเสร็จ เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือสำนักงานเทศบาล หรือสำนักงานเขต เพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ก.ร.9) สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน และสมุดทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน โดยต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน […]

read more