Share

เอกสารในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัย

เอกสารในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัย

การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในกทม. สามารถยื่นขอได้ที่

1. ที่ว่าการเขตท้องที่ ณ สถานที่ทำการก่อสร้างอาคารขึ้นอยู่ซึ่งเป็น อาคารพักอาศัย อาคารตึกแถว หอพัก แฟลต
อาคารชุด สำนักงาน คอนโดมิเนียม โกดัง ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องแสดงสินค้า
ทั้งนี้เฉพาะที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น อาคารเลี้ยงสัตว์ อาคารชั่วคราว สะพานไม้ หอถังเก็บน้ำ เขื่อน ป้าย รั้ว แผงลอย ถนน

2. กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารอื่นใดนอกจากข้อ 1 ในต่างจังหวัด

การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในต่างจังหวัด สามารถยื่นขอได้ที่

1. เขตเทศบาล สามารถยื่นได้ที่ ณ ที่ทำการเทศบาล สำนักการช่าง ของแต่ละพื้นที่

2. หากเป็นนอกเขตเทศบาลให้ยื่นกับหน่วยงานบริการของแต่ละพื้นที่ เช่น อบต.

การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน-อาคาร

ใช้หลักฐานการขออนุญาตดังนี้

– หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง (ขอรับได้ที่สำนักการช่าง หรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ )

– สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน /น.ร.3 / สด. (กรณีที่ติดจำนองให้ผู้รับจำนองยินยอมด้วย)

– หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น)

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

– แบบแปลนแผนผังและรายการประกอบแบบ รายการคำนวณ 1 ชุด กรณีพื้นที่อาคารทั้งหมดเกิน 150 ตรม.

– หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินข้างเคียง ในกรณีใช้ผนังร่วมกัน พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวระชาชน และสำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน

– หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม กรณีพื้นที่อาคารทั้งหมดเกิน 150 ตรม.

– หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยเจ้าของบ้านสามารถเซ็นรับรองเองได้

– หนังสือมอบอำนาจในกรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

– สำเนาเอกสารต้องมีลายเซ็น ชื่อเจ้าของบ้านกำกับทุกแผ่น

Share post: