Share

บริษัท อาร์ตเทคโฮม จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท อาร์ตเทคโฮม จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท อาร์ตเทคโฮม จำกัด โดย นางสาวเจตนา โลห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างสมาคมธุรกิจสร้างบ้าน กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดขยะ ลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบประกาศเกียรติคุณ กับบริษัท อาร์ตเทคโฮม จำกัด ที่ได้เข้าร่วมดำเนินการตามความร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 คือ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Share post: