Share

News <strong> Update</strong>

News Update

ภาษีบ้านและที่ดิน..ที่คุณต้องรู้

หน้าที่คู่ขนานสำหรับคนมีบ้านและที่ดินในครอบครองคือการเสียภาษีตามกฎหมายกำหนดนั่นคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นอัตราการภาษีที่เรียกเก็บจากการทำประโยชน์บนที่ดิน หลักการเก็บภาษีที่ใช้ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ การชำระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่มีการจัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน และอาคารที่อยู่ในครอบครอง โดยเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ได้ครอบครอง ทำประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่เสียภาษีตามประเภทของการใช้ประโยชน์ หากเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นคนละคน ให้แยกจ่ายภาษีโดยเจ้าของที่ดินจะเสียภาษีเฉพาะในส่วนของมูลค่าที่ดินที่ครอบครอง ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็จะเสียภาษีเฉพาะมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง การชำระภาษีสามารถดำเนินการกับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีในพื้นที่ คือ • เทศบาล ชำระได้ที่สำนักงานเทศบาล • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ชำระได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล • กรุงเทพมหานคร ชำระได้ที่สำนักงานเขต • เมืองพัทยา ชำระได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1. ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม 2. ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 3. ใช้เพื่อพาณิชยกรรมฯ 4. รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราภาษีแต่ละประเภท ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษี ไม่เกิน 75 0.01% […]

read more

รู้ก่อนสร้าง ต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

บ้านที่อยู่อาศัยในระยะเวลาหนึ่ง เป็นไปได้ว่าเมื่อสมาชิกเพิ่มมากขึ้นหรือมีความต้องการใช้สอยพื้นที่มากขึ้นหรือแตกต่างจากเดิมย่อมต้องมีการขยับขยาย ต่อเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้รองรับความต้องการอยู่อาศัยมากขึ้น แต่การต่อเติมเสริมพื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้าน ย่อมต้องคำนึงถึงหลักการก่อสร้างที่ควรถูกต้องตามหลักการก่อสร้างและกฎหมาย และความปลอดภัยทั้งตัวผู้พักอาศัยในบ้านเอง รวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงด้วย ต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย การดำเนินการต่อเติมบ้านนั้นในเบื้องต้นเจ้าของบ้านควรรู้เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 21 และ 39 ทวิ โดยเนื้อหาที่สรุปได้คือการดัดแปลง หรือต่อเติมอาคาร ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นก่อนเสมอ (มาตรา 21) พร้อมยื่นแบบแปลน ชื่อสถาปนิกและวิศวกรที่ควบคุมงานให้เจ้าพนักงานทราบ (มาตรา 39 ทวิ) โดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร นี้กำหนดให้การก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคารนั้นต้องมีระยะห่างระหว่างอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน และเลี่ยงการรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง 5 เรื่องต้องมีเมื่อต่อเติมบ้าน 1. มีใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สำหรับการต่อเติมบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้าน 1 ชั้น 2 ชั้น หรือมากกว่านั้น หากดำเนินการในข้อต่างๆ ดังนี้ จะต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน • การต่อเติมบ้านที่มีพื้นที่ครอบคลุมเกิน 5 เมตร […]

read more

ข้อควรรู้! ความผิดปกติของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม

บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต เป็นที่พักพิง พักผ่อน และชาร์ตพลังในแต่ละวัน แต่เมื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ที่สำคัญกับชีวิตขนาดนี้แล้ว แน่นอนว่าควรเป็นไปควบคู่กับการดูแลซ่อมบำรุง ให้บ้านนั้นพร้อมอยู่ ปลอดภัย เหมือนใหม่เสมอ ลองมาสำรวจบ้านกันดูว่า มีความผิดปกติส่วนไหนที่เมื่อพบเจอแล้ว ไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือมองข้าม เพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่บานปลายในภายหลัง 3 ความผิดปกติหลักของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม 1. บ้านทรุด ปัญหาบ้านทรุดมีสาเหตุจากสิ่งต่างๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วมักส่งผลกับตัวบ้านและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ดังนั้นเจ้าของบ้านควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่จะส่งผลทำให้บ้านทรุด การสังเกตลักษณะปัญหา และการแก้ไข เพื่อยืดอายุให้บ้านนั้นสามารถอยู่อาศัยได้ไปอีกนาน สาเหตุบ้านทรุดมีอะไรบ้าง? • พื้นดินสร้างบ้านไม่แน่นพอ โดยอาจมีการบดอัดที่ไม่แน่นมากพอ และให้เวลาดินเซ็ตตัวน้อยเกินไป โดยจะส่งผลให้บ้านทรุดตัวและมีรอยร้าวเกิดขึ้น บริเวณผนังมีการเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง รวมถึงพื้นและเสามีรอยแตก • บ้านมีอายุการใช้งานมานาน แน่นอนว่าบ้านที่ถูกก่อสร้างและใช้งานมานาน แม้ไม่ได้มีการต่อเติมแก้ไข หรือมีปัญหาจากปัจจัยภายนอก แต่ก็ย่อมมีความเสื่อมสภาพของตัวบ้านและฐานรากตามระยะเวลา • ความผิดพลาดของระบบฐานราก โดยการตอกเสาเข็มก่อนขึ้นโครงสร้างอาจมีปัญหา เช่น เสาเข็มไม่ตรงกับเสาบ้าน เสาเข็มมีการแตกหัก หรือความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มไม่เพียงพอต่อน้ำหนักของตัวบ้าน • บ้านมีน้ำหนักมากเกินไป สาเหตุนี้อาจเกิดจากการคำนวนน้ำหนักทั้งตัวบ้านและฐานรากผิดพลาด หรือภายในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ของใช้ชิ้นใหญ่และน้ำหนักมากเกิน หรือมีการต่อเติมบ้านภายหลังโดยไม่มีการคำนวนฐานรากเผื่อไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก • ภัยจากธรรมชาติ เช่น […]

read more

Our New Project#6(AT-1010)

บ้านสไตล์ Modern contemporary ที่มีความโดดเด่นด้วยการผสมผสานความร่วมสมัยและความโมเดิร์นเข้าด้วยกัน มีการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่เรียบหรู ใกล้ชิดธรรมชาติ ทำให้ดูอบอุ่นและน่าสนใจมากขึ้น และการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวและมีความโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี เชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยภายในและภายนอกด้วยสระว่ายน้ำกลางบ้าน ทำให้บ้านมีมุมมองที่น่าสนใจ เหมาะกับการอยู่อาศัย แบบบ้าน : AT-1010พื้นที่ใช้สอย : 1,183 ตารางเมตรขนาดตัวบ้าน : กว้าง 36.30 เมตร. ลึก 30.90 เมตร.ขนาดที่ดิน : กว้าง 41.00 เมตร. ลึก 36.00 เมตร. ลักษณะของบ้าน : บ้านพักอาศัย 2 ชั้นจุดเด่นของบ้าน :  บ้านสไตล์ Modern contemporary ที่มีความโดดเด่นด้วยการผสมผสานความร่วมสมัยและความโมเดิร์นเข้าด้วยกัน มีการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่เรียบหรู ใกล้ชิดธรรมชาติ ทำให้ดูอบอุ่นและน่าสนใจมากขึ้น และการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวและมีความโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี เชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยภายในและภายนอกด้วยสระว่ายน้ำกลางบ้าน ทำให้บ้านมีมุมมองที่น่าสนใจ เหมาะกับการอยู่อาศัยส่วนประกอบของบ้าน : ประกอบด้วย 5ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ส่วนรับแขก, […]

read more

Our New Project#5(AT-1008)

ความอบอุ่นและหรูหราของบ้าน ถูกนำมาหลอมรวมเป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบบ้านสไตล์ Modern Classic หลังนี้  มีความโดดเด่นด้วยการวางทิศทางตัวบ้านล้อมสระว่ายน้ำ เพื่อให้ทุกห้องได้รับทัศนียภาพที่สวยงามโดยรอบ จากทั้งภายในและภายนอก การจัดวางแปลนบ้านกับสวนนั้นมีความสัมพันธ์กัน โดยส่วนหน้าบ้าน มีการจัดวาง Landscape ให้ตอบรับกับงานดีไซน์ครั้งนี้ ทุกองค์ประกอบ สร้างความโดดเด่น อบอุ่น และหรูหรา อย่างลงตัว            แบบบ้าน : AT-1008พื้นที่ใช้สอย : 1,087 ตารางเมตรขนาดตัวบ้าน : กว้าง 43.00 เมตร. ลึก 20.00 เมตร.ขนาดที่ดิน : กว้าง 47.00 เมตร. ลึก 43.00 เมตร. ลักษณะของบ้าน : บ้านพักอาศัย 2 ชั้นจุดเด่นของบ้าน :  ความอบอุ่นและหรูหราของบ้าน ถูกนำมาหลอมรวมเป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบบ้านสไตล์ Modern Classic หลังนี้  มีความโดดเด่นด้วยการวางทิศทางตัวบ้านล้อมสระว่ายน้ำ เพื่อให้ทุกห้องได้รับทัศนียภาพที่สวยงามโดยรอบ จากทั้งภายในและภายนอก การจัดวางแปลนบ้านกับสวนนั้นมีความสัมพันธ์กัน […]

read more

Our New Project#4(AT-1007)

ความหรูหราที่ยังคงความอบอุ่นของบรรยากาศภายในบ้าน พื้นที่โอ่โถง รองรับแขกได้มาก และยังเพิ่มความสะดวกสบายกว้างขวางให้กับผู้อยู่อาศัย ด้วยลักษณะการวางอาคารล้อมสระว่ายน้ำ ทำให้ทุกห้องสามารถเห็นวิวสระทะลุไปจนถึงสวนหลังบ้าน ทั้งภายนอกและภายในบ้านมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้รู้สึกถึงความสบายที่ไม่ใช่แค่เพียงอยู่ภายในบ้านเท่านั้น วัสดุที่ใช้เรียบง่ายดูดีมีสไตล์ สีโทนอบอุ่นทำให้บ้านดูน่าอยู่และมีความหรูหราสวยงาม สำหรับผู้ที่มีรสนิยม แบบบ้าน : AT-1007พื้นที่ใช้สอย : 1,001 ตารางเมตรขนาดตัวบ้าน : กว้าง 36.95 เมตร. ลึก 33.25 เมตร.ขนาดที่ดิน : กว้าง 43.00 เมตร. ลึก 41.00 เมตร. ประมาณ 440 ตารางวาลักษณะของบ้าน : บ้านพักอาศัย 2 ชั้นจุดเด่นของบ้าน :  ความหรูหราที่ยังคงความอบอุ่นของบรรยากาศภายในบ้าน พื้นที่โอ่โถง รองรับแขกได้มาก และยังเพิ่มความสะดวกสบายกว้างขวางให้กับผู้อยู่อาศัย ด้วยลักษณะการวางอาคารล้อมสระว่ายน้ำ ทำให้ทุกห้องสามารถเห็นวิวสระทะลุไปจนถึงสวนหลังบ้าน ทั้งภายนอกและภายในบ้านมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้รู้สึกถึงความสบายที่ไม่ใช่แค่เพียงอยู่ภายในบ้านเท่านั้น วัสดุที่ใช้เรียบง่ายดูดีมีสไตล์ สีโทนอบอุ่นทำให้บ้านดูน่าอยู่และมีความหรูหราสวยงาม สำหรับผู้ที่มีรสนิยมส่วนประกอบของบ้าน : ประกอบด้วย 5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ, ห้องรับแขก, […]

read more

เทคนิคเลือกกระเบื้องให้เหมาะกับบ้านหรู

การสร้างบ้านอยู่เองทำให้เจ้าของบ้านมีส่วนร่วมดีไซน์แบบบ้านให้ออกมาตรงตามความต้องการที่สุด และยังทำให้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้วัสดุแบบไหนสำหรับพื้นที่ส่วนใด พื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้าน มีวัสดุมากมายหลายแบบหลากคุณภาพ และพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ผู้อยู่อาศัยจะได้สัมผัสโดยตรงตลอดเวลา และยังช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านให้น่าอยู่ตามแบบและลวดลายที่ใช้งาน ดังนั้นวันนี้อาร์ต เทค โฮม จะพาคุณไปเลือกสรรวัสดุกระเบื้องเพื่อใช้แต่งแต้มบ้านหรูให้ดูสวยลงตัวมากที่สุด การเลือกกระเบื้องให้เข้ากับพื้นที่ใช้งาน 1. เลือกกระเบื้องสำหรับปูพื้น การเลือกกระเบื้องสำหรับปูพื้นต้องใส่ใจเรื่องความคงทนแข็งแรงเป็นพิเศษ เพราะกระเบื้องเป็นส่วนที่ต้องรองรับน้ำหนักจำนวนมาก ไม่ว่าจะน้ำหนักของผู้อยู่อาศัย หรือเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่ง ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ส่วนผิวสัมผัสของพื้นกระเบื้องควรเป็นแบบหยาบ เพื่อป้องกันการลื่นและอุบัติเหตุเมื่อใช้งาน นอกจากนี้ในการใช้กระเบื้องปูพื้นสำหรับแต่ละห้องก็ควรต้องมีขนาดที่เหมาะสม เพราะบางห้องอาจเหมาะกับการโชว์กระเบื้องแผ่นใหญ่ๆ ลายสวยๆ แต่บางห้องอาจเหมาะกับกระเบื้องแผ่นเล็กลงหน่อยจะเสริมให้ห้องดูสวยลงตัว และที่สำคัญต้องสามารถทำความสะอาดได้ง่าย 2. เลือกกระเบื้องสำหรับปูผนัง การใช้กระเบื้องปูผนังเพื่อตกแต่ง เพิ่มเติมความสวยงามควรเลือกแบบที่มีน้ำหนักเบาเพื่อไม่เพิ่มภาระการรับน้ำหนังของตัวหนัง ส่วนของด้านในกระเบื้องควรมีผิวขรุขระเพื่อการยึดเกาะได้อย่างดีมีคุณภาพ แน่นอนว่าการใช้กระเบื้องปูผนังเป็นไปเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ และยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นควรเลือกแบบที่มีคุณภาพสูง มีความคงทนแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ยาวนาน 3. การเลือกกระเบื้องสำหรับพื้นที่เปียก พื้นที่ของบ้านที่ต้องสัมผัสน้ำและความชื้นบ่อยๆ กระเบื้องที่จะนำมาใช้ควรพิถีพิถันเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกสบาย และไม่เป็นอันตรายยามใช้งาน พื้นผิวของกระเบื้องควรมีลักษณะหยาบพอสมควร เพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน ลดโอกาสลื่นล้มระหว่างใช้งาน หรือเลือกเป็นกระเบื้องที่มีคุณสมบัติกันลื่นมาใช้งาน โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห้องน้ำ ห้องซักล้าง หรือพื้นที่เดินสวนรอบบ้าน ประเภทกระเบื้องที่เหมาะกับบ้าน 1. กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องเซรามิกเป็นวัสดุปูพื้นที่ได้รับความนิยมมาก โดยการผลิตกระเบื้องชนิดนี้จะใช้วิธีผ่านการเผาอย่างน้อย 1-2 […]

read more

ฮวงจุ้ยบ้าน เสริมมงคล สร้างอย่างไรให้ร่ำรวย

บ้าน เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตและเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการพักผ่อน ดังนั้นหากจะดำเนินการสร้างบ้านให้ตอบโจทย์ดังกล่าวนอกจากการออกแบบและสร้างอย่างมีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยแล้ว การคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสุขสบายและมั่นใจในทุกๆ วันของการใช้ชีวิตที่บ้าน โดยเฉพาะการออกแบบและจัดองค์ประกอบตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งจะมีเรื่องไหน หรือส่วนใดของพื้นที่ต้องระวัง ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต้องไปดูกัน การสร้างบ้านตามหลักฮวงจุ้ย 1.ทำเลที่ตั้งต้องดี สำหรับเจ้าของบ้านที่ยังไม่มีที่ดินและกำลังมองหาทำเลที่เหมาะสมกับการสร้างบ้าน ควรให้เวลาและให้ความสำคัญกับที่ดินที่จะซื้อเป็นพิเศษ โดยบ้านที่จะเป็นมงคลกับการอยู่อาศัยนั้น ควรสร้างอยู่บนที่ที่มีลักษณะใกล้แม่น้ำ หรือมีแม่น้ำล้อมรอบ แต่หากหาพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ อาจแก้ไขด้วยการสร้างสระว่ายน้ำเพิ่ม บ้านที่มีทำเลใกล้แม่น้ำหรือมีสระว่ายน้ำในบ้าน จะเป็นฮวงจุ้ยที่ดีเสริมด้านโชคลาภ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนทำเลที่ควรหลีกเลี่ยงคือ พื้นที่บนสันเขา หน้าผา พื้นที่แคบ บนทางระบายน้ำ ใกล้สะพาน สามแยก สุสาน คุก แหล่งทิ้งขยะ หรือบริเวณทางตันและท้ายซอย ทำเลเหล่านี้เป็นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ เป็นมุมอับ ทำให้การไหลเวียนของโชคลาภไม่ดี 2. ทิศมงคลสำคัญ การสร้างบ้านที่ถูกต้องตามตำแหน่งทิศมงคลในหลักฮวงจุ้ย จะช่วยให้การอยู่อาศัยเป็นไปอย่างสงบสุข นำพาสิ่งดีๆ เข้าสู่บ้านและผู้อยู่อาศัย แต่ในปัจจุบันการเลือกทิศมงคลสร้างบ้านให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและทิศทางถนน อาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงต้องเสริมหลักการสร้างบ้านและวิธีเสริมตามฮวงจุ้ยเข้าไปในแต่ละทิศด้วย • ทิศเหนือ ตามฮวงจุ้ยทิศเหนือถือเป็นทิศธาตุน้ำ เพราะเป็นทิศที่ตลอดทั้งวันแทบไม่ถูกรบกวนจากแสงอาทิตย์ ทำให้บ้านมีความสงบร่มเย็น การสร้างบ้านให้หันหน้าไปทางทิศเหนือควรสร้างประตูหน้าบ้านให้อยู่ตรงกลาง และจัดตำแหน่งห้องนอนให้อยู่ด้านหลัง […]

read more

7 ไอเดียจัดสวนสวยมีเอกลักษณ์ให้เหมาะกับบ้าน

สวน องค์ประกอบหลักที่สำคัญของบ้าน ช่วยเติมเต็มบ้านให้มีความสวยงาม มีชีวิตชีวา โดยพื้นที่สีเขียวและความเป็นธรรมชาติจะช่วยทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย และมีมุมสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ การออกแบบสวนให้มีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่น เข้ากับแบบบ้าน ควรมีการเลือกใช้พรรณไม้ และวัสดุตกแต่งให้เหมาะสม และที่สำคัญคือต้องเป็นไปตามความชอบ และตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยด้วย ไอเดียเลือกสวนสวยให้เหมาะกับบ้าน สวนที่เหมาะกับบ้านมีหลากหลายสไตล์ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแบบบ้าน โดยอาร์ต เทค โฮม มีสไตล์สวนแบบต่างๆ มาแนะนำให้เจ้าของบ้านได้เลือกตกแต่งเพื่อเข้ากับบ้านมากที่สุด 1. สวนสไตล์โมเดิร์น สไตล์สวนที่มีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ อย่างเรียบง่าย มีการเลือกใช้ต้นไม้ในการตกแต่งเฉพาะที่มีลักษณะโดดเด่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ต้นไม้เยอะหลากหลายชนิด และมักใช้รูปทรงทางเรขาคณิตเข้ามาประกอบในการออกแบบและจัดสวนสไตล์นี้ วัสดุที่ใช้ตกแต่งจะเป็นแนวประติมากรรมรูปร่างต่างๆ ที่มีความหมายสื่อถึงบางสิ่งบางอย่าง และด้วยการออกแบบที่ไม่ซับซ้อนมากจึงทำให้สวนสไตล์โมเดิร์นมีความเป็นสัดส่วน ดูทันสมัย และให้ความรู้สึกสบายตา ข้อดีของสวนสไตล์โมเดิร์น คือการดูแลง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บรรยากาศสวนดูโปร่ง โล่ง ไม่รกทึบ เข้ากับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ สามารถจัดแต่งได้ในพื้นที่ทุกขนาด 2. สวนสไตล์วินเทจ สวนที่สามารถปลูกต้นไม้ได้หลากหลายชนิด และมีไม้ดอกแทรกไปกับไม้ใบ โดยเน้นความเป็นวินเทจผ่านวัสดุและของตกแต่งต่างๆ ที่มีความเก่า เก๋ และโทนสีดูเรียบสวย ให้บรรยากาศโดยรวมมีเสน่ห์ แฝงไปด้วยความโรแมนติก ของตกแต่งมีการนำประติมากรรมตะวันตกเข้ามาใช้ ทั้งตุ๊กตารูปทรงต่างๆ […]

read more

5 เทคนิคดูแลบ้านให้คงสภาพดีในช่วงอากาศแปรปรวน

บ้านเป็นเหมือนหัวใจของการพักผ่อน เมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆ สภาพยังคงสวยงามน่ามอง น่าอยู่ แต่เมื่อเวลาและฤดูกาลเปลี่ยนไป ก็ยากจะเลี่ยงที่สภาพบ้านจะแปรสภาพทั้งการชำรุด เสื่อมโทรม และเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัย เพื่อให้บ้านยังคงสภาพดีแม้ในช่วงเวลาที่อากาศแปรปรวน อาร์ต เทค โฮม มีเทคนิคดูแลบ้านมาแนะนำให้เจ้าของบ้านได้ใช้ประกอบการดูแล คืนสภาพบ้านให้น่าอยู่เหมือนใหม่เสมอ และปลอดภัยในระยะยาว 1. สำรวจรอยรั่วบริเวณหลังคา ฝ้าเพดาน และผนัง ปัญหารอยรั่ว รอยแตกร้าวตามจุดต่างๆ ของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณผนัง ฝ้าเพดาน และหลังคา แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาสร้างความเสียหายให้กับบ้านได้ เช่น ความชื้นจากการรั่วซึมของน้ำฝนเข้าสู่ตัวบ้านจนทำให้เกิดคราบน้ำ และเชื้อรา  การแก้ปัญหารอยรั่วซึม เจ้าของบ้านควรเช็กสำรวจตามจุดต้องสงสัยต่างๆ อย่างละเอียด รวมถึงบ้านที่มีดาดฟ้าไม่ควรปล่อยให้มีน้ำขังเป็นเวลานาน และฝ้าเพดานที่มีรอยด่างซึ่งต้องสงสัยได้เลยว่าอาจมีน้ำจากจุดรั่วซึมไหลมานองบริเวณดังกล่าว ควรรีบหาต้นตอรอยรั่ว แล้วแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยให้ใช้ซิลิโคนอุดซ่อมแล้วเคลือบทับด้วยวัสดุกันซึมอีกชั้น 2. ตรวจสอบรอยต่อบริเวณขอบประตู หน้าต่าง ช่องเปิด และบันได บ้านที่ผ่านการใช้งานมานาน เจ้าของบ้านต้องหมั่นตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมดูแลบ้านให้เหมือนใหม่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อส่วนต่างๆ เช่น ขอบประตู หน้าต่าง หรือตามขอบช่องเปิด ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหากับบ้านตามมาอย่างการรั่วซึมจากน้ำหน้าฝน ส่วนบริเวณบันไดที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นบ้านชั่นล่างกับชั้นบน หรือพื้นบ้านกับพื้นดิน ควรหมั่นสำรวจจุดเชื่อมต่อ หากพบรอยร้าวต้องรีบแก้ไข ก่อนปัญหาบานปลายและทำให้เกิดอันตรายเมื่อใช้งาน 3. […]

read more
1 2 3 4 5 6 7 8