Share

บริษัท อาร์ต เทค โฮม เข้าร่วมงานการอบรมเสริมศักยภาพสมาชิก

บริษัท อาร์ต เทค โฮม เข้าร่วมงานการอบรมเสริมศักยภาพสมาชิก

       คุณเจตนา โลห์ศิริผู้บริหาร อาร์ต เทค โฮม และในฐานะอุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมก่ีอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ”และนำทีมขายเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการศักยภาพทางด้านการเจรจาต่อรองและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับ เกียรติ จากวิทยากร รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและงานขาย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมบางกอกชฎ

       คุณเจตนา โลห์ศิริผู้บริหาร อาร์ต เทค โฮม และในฐานะอุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมก่ีอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ”และนำทีมขายเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการศักยภาพทางด้านการเจรจาต่อรองและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับ เกียรติ จากวิทยากร รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและงานขาย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมบางกอกชฎ

Share post:

Comments ( 22,564 )